Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online

De financiële positie van Palga

De financiële positie van Palga is momenteel gezond. Continuering van de subsidie is voorwaarde voor voortzetting van de activiteiten van de stichting.

 • Bestemmingsreserve

  Bestemmingsreserve

  Tot en met 2008 werden bestemmingsreserves gevormd voor IT-projecten. De investeringen werden jaarlijks ten laste van de betreffende reserves gebracht. Palga heeft in 2008 met VWS afspraken vastgelegd dat binnen de subsidieregeling vanaf 2009 middelen beschikbaar blijven komen om aanpassingen aan wettelijke verplichtingen en periodieke vernieuwingen van delen van het centrale systeem te financieren. Palga beschikt hiertoe over een ´bestemmingsreserve financiering investeringen´ tot een bedrag van € 2.035.245. Hierdoor hoeven geen leningen voor de investeringen te worden afgesloten en worden rentekosten voorkomen. De reserve is gevormd in de periode vóór de subsidiering door VWS, de middelen zijn vanuit zorgverzekeraarsgelden ontstaan.

  Met ingang van 2009 wordt subsidie door VWS verstrekt en worden de (IT-)investeringen geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving start in het jaar volgend op dat waarin de investering is gedaan, de afschrijvingen maken onderdeel uit van het jaarlijks subsidiebedrag. De bestemmingsreserve wordt vanaf 2009 gebruikt als financieringsmiddel.

  Door VWS is in 2012 herbevestigd dat de bestemmingsreserve intact blijft voor financieringsdoeleinden. Palga stelt daartoe een meerjarig investeringsprogramma op ter hoogte van de omvang van deze bestemmingsreserve. Deze investeringsbegroting wordt met VWS afgestemd

 • Exploitatieresultaat

  Exploitatieresultaat

  Stichting Palga heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 147.874, terwijl er een nihil resultaat begroot was. Het resultaat uit de reguliere exploitatie met betrekking tot de instellingssubsidie van VWS bedraagt -/- € 113.458 negatief en wordt ten laste van de egalisatiereserve gebracht. Op de door Palga uitgevoerde projecten is een positief resultaat gerealiseerd van € 261.332 ten gevolge van hogere projectbaten dan projectlasten. Dit positieve saldo wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ‘Projecten’.

  De jaarrekening wordt evenals in andere jaren met VWS besproken. Palga is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van de subsidie. Deze afhankelijkheid van subsidie vormt een risico met betrekking tot het voortzetten van de activiteiten.

  Op dit moment heeft Palga behoudens VWS geen externe financiering en vormen de liquide middelen het enige financiële instrument. Palga heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om een doelmatig en rechtmatig beheer van de liquide middelen te borgen.

 • Investeringen

  Investeringen

  De meerjarige-investeringsbegroting voor de periode vanaf 2018 maakt het mogelijk om sneller in te spelen op wijzigende omstandigheden. De investeringen in 2022 betreffen de verdere ontwikkeling van het Palga-aanvraagportaal en vervanging van de landelijke infrastructuur. Deze landelijke infrastructuur wordt in de loop van 2023 in gebruik genomen en resulteert in een sterke stijging van de afschrijvingskosten in Palga’s exploitatie vanaf 2024 en verder.

Begroting 2023

Begroting 2023

Voor het jaar 2023 bedraagt de voorlopige subsidietoewijzing
€ 4.381.000. De begrote baten in de exploitatierekening bedragen
€ 4.509.500. De lasten zijn begroot op € 4.509.500 verdeeld over de activiteiten Dienstverlening (beheerskosten Palga ICT infrastructuur)
€ 2.398.344 en Bestuursorganisatie € 2.111.156 (overige kosten Palga organisatie).