Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online

Governance en organisatie

Er is gewerkt aan de professionalisering van de organisatiestructuur van Palga en ook de aanwezige deskundigheid en optimalisering van competenties.

Governance

 • Nieuw bestuursmodel

  Nieuw bestuursmodel

  Er heeft een verandering plaatsgevonden in het bestuursmodel van Palga in 2022. Op 13 mei 2022 zijn de nieuwe statuten en regelementen ingegaan. In het nieuwe model, is het bestuur het hoogste bestuurlijke orgaan en is de Raad van Toezicht beëindigd.

  Bekijk hier het bestuur van stichting Palga 2022.

 • Nieuw governance

  Nieuw governance

  In het kader van de nieuwe governance zijn een aantal taken en bevoegdheden bij de Palga raad komen te liggen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende zaken:

  • Benoeming en ontslag van bestuursleden
  • Advies over de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en de wijziging van statuten
  • Vaststellen van de bezoldiging van de bestuursleden
 • Professionalisatie

  Professionalisatie

  De Palga raad is geprofessionaliseerd. Er is van elk van de 46 aangesloten pathologie laboratoria een afgevaardigde benoemd. Daarnaast zijn er drie werkgroepen (WG) gestart:

  • WG AVG en data minimalisatie
  • WG Testomgeving labs
  • WG OS-beheer
Ondertekening van nieuwe statuten

Ondertekening van nieuwe statuten

Op vrijdag 13 mei werden de nieuwe statuten ondertekend door Aletta Debernardi, directeur van stichting Palga.

Organisatie

Op 31 december 2021 waren er 18 werknemers in dienst van Palga, een jaar later waren dit er 19 met een totaal van 16,14 fte op 31 december 2022. Palga onderkent de volgende risico’s en acteert erop deze risico’s tot een minimum te beperken:
 • Dataintegriteit

  Dataintegriteit

  Het is van belang voor de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek dat de data juist en betrouwbaar is. Palga heeft daarom op diverse plaatsen in haar infrastructuur hulpmiddelen ingebouwd om de kwaliteit van de data continu te monitoren.

 • Dataveiligheid

  Dataveiligheid

  Gezien de aard van Palga als verwerker van bijzondere persoonsgegevens is Palga zich zeer bewust van het risico op datalekken en onzorgvuldig gebruik van de data. Palga heeft diverse maatregelen genomen om de dataveiligheid te garanderen. De data worden daartoe versleuteld en gepseudonimiseerd en Palga heeft haar databeheer ingericht conform ISO 27001 en NEN 5310, NEN 5312 en NEN 5313 en de AVG. Onderdeel van deze normen is dat medewerkers van Palga zich hebben verbonden aan de gedragscode Stichting Palga. Deze gedragscode bepaalt hoe een werknemer met data en datadragers dient om te gaan. Het bestuur van Palga handelt in lijn met de Governancecode Zorg.

  Daarnaast wordt er pseudonomisering toegepast, hebben de werknemers geen toegang tot de database voor de patiëntenzorg en zijn slechts enkele medewerkers bevoegd datasets voor wetenschappelijk onderzoek samen te stellen. Dit gebeurt achter “Chinese Walls”. Verder wordt in lijn met de AVG zoveel mogelijk dataminimalisatie toegepast.

 • Toekomstverwachting Stichting Palga

  Toekomstverwachting Stichting Palga

  Het gebruik van data in de zorg komt als het aan de wetgever ligt in een stroomversnelling. Palga meent met haar vernieuwde infrastructuur en interoperability (SNOMED CT) hiervan een voorbeeld voor andere partijen te zijn in de zorgsector met betrekking tot de mogelijkheid om data “AVG-proof” uit te wisselen. Met de nieuwe infrastructuur zal het ook mogelijk zijn om uit te breiden naar andere disciplines en andere toepassingsmogelijkheden zoals het delen van beeldmateriaal.